Kvalitní řešení pro vaše vjezdové brány a garážová vrata

Kontakt

Akce/Slevy

Domů

Všeobecné obchodní podmínky


1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží koupeného v obchodě www.rogertechnology.cz  provozovaného společností Petr Horyna, Pod lesem 749, 552 03 Česká Skalice (dále jen prodávající). Další informace o prodávajícím naleznete v sekci Kontakt. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

1.2 Práva spotřebitelů, upravená v tomto reklamačním řádu, je prodávající oprávněn přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem. Jinak se jejich vztah řídí obchodním zákoníkem.

1.3 Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit záruční list.

1.4 Záruční list je písemným potvrzením záruky. Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutné evidovat výrobní číslo k uplatnění reklamace a je vhodné ho doložit při příjmu do reklamačního řízení. U zboží, kde není potřebná evidence výrobního čísla, slouží k uplatnění záruky zejména daňový doklad.

1.5 Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2.2 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
2.3 Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

3.1 Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li v záručním listě uvedena delší, je záruční doba 24 měsíců dle zákona. Uvedené záruční doby jsou určeny pro spotřebitele. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.

3.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

3.4 Pro záruční opravu v servisním středisku stačí pouze reklamovaný výrobek a řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad prokazující nákup dané věci v našem obchodě a dostatečnou identifikaci věci.

3.5 Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.

3.6

3.7 Při neoprávněné reklamaci se neprodlužuje doba záruky o dobu strávenou v reklamačním řízení.

3.8 Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění záruky:

3.9 - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

3.10 - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

3.11 - jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

3.12 - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

4. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

4.1 Reklamaci vyřizují autorizovaná servisní centra, jejichž adresy najdete u nás v sekci servisní centra (a také v záručním listě) nebo reklamaci vyřizuje přímo prodávající.

4.2 Reklamace je považována za vyřízenou dnem, kdy má kupující možnost ji převzít. Prodávající je vázán volbou zákonné možnosti vyřízení reklamace, kterou kupující zvolí při jejím uplatnění.

4.3 Odstupuje-li spotřebitel od kupní smlouvy dle bodu 3.11 a 5.6, je nutné toto oznámit již při uplatnění reklamace. Je-li nárok oprávněný, prodávající provede pouze posouzení závady, poslední závada se již neopravuje. K opravě poslední závady dojde tehdy, pokud zákazník při uplatnění reklamace netrval na odstoupení od smlouvy a souhlasil tak s řešením reklamace formou opravy, ačkoli již mohl od smlouvy odstoupit.

4.4 Reklamace jsou zejména doloženy řádně vyplněnými reklamačními protokoly (servisního střediska, prodejce apod.), pokud možno v originálním vyhotovení a je z nich patrná závada (její jasné znění), servisní zásah a doba reklamace.

4.5 Vrácení kupní ceny se řeší formou dobropisu bankovním převodem nebo osobně hotovostní platbou.

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

5.1 Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

5.2 Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl prohlédnout dodané zboží obdobně, jak je uvedeno v předchozím odstavci, nicméně to není jeho povinností a nemůže tak za nevykonání této prohlídky být jakkoli postižen. Předejde tím však případným problémům s reklamací vad zboží způsobených přepravou či nekompletností zásilky.

5.3 Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce. Spotřebitel může v okamžiku převzetí zboží v případě, kdy je dodané zboží v rozporu s kupní smlouvou, ihned uplatnit svá práva z toho plynoucí (tedy může odmítnout převzetí) nebo může na místě využít svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí. V takovém případě je ovšem žádoucí pro eliminaci pozdějších sporů, tento svůj projev vůle (uplatnění rozporu s kupní smlouvou či odstoupení od smlouvy) náležitě prodávajícímu dát najevo, nejlépe svým sdělením do přepravního dokladu a následnou notifikací této skutečnosti prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu. Bude tak zamezeno tomu, aby jednání spotřebitele bylo označeno jako bezdůvodné nepřevzetí zásilky.

5.2 Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, může využít následující možnosti.


5.2.1 Záruční opravu uplatní u prodejce.

5.2.2 Záruční opravu uplatní v autorizovaném servisním středisku.

5.3 Při převzetí zboží provede kupující, který není spotřebitelem, kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel v záručním listě případně v dodacím listu. Spotřebiteli toto doporučujeme, může tak předejít pozdějším komplikacím při případné reklamaci.

5.4 Zachovat kompletnost zboží. Tzn. neztratit dokumentaci či další doplňkové komodity, které byly obsaženy v originálním balení dodaném prodávajícím (platí zejména v případě vrácení zboží spotřebitelem ve 14-ti denní lhůtě, pro ostatní případy se doporučuje). V případě nekompletnosti vraceného zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží se postupuje dle bodu 5.1 Nákupního řádu.

5.5 Po záruční opravě si kupující zboží vyzvedne po dohodě a bez zbytečných odkladů.

5.6 Za opakovaný výskyt vad (vícenásobnou vadu) se dle judikatury považují tři stejné nebo čtyři jakékoli uznané vady.

5.7 V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné atd. v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele. Kupující, který není spotřebitelem si hradí náklady na přepravu vždy v plné výši.

5.8 Dle §53, odst.7 občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží. Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem. Blíže viz. Jak nakupovat - nákupní řád.

5.9 V případě nevyzvednutí reklamace do 60 dnů od data podání, účtujeme za každý započatý den uskladnění skladné ve výši 20 Kč bez DPH (23,80 Kč včetně DPH). Je-li k vyřízení reklamace dohodnuta se spotřebitelem lhůta delší než 30 dní (dle bodu 6.2), účtujeme uvedené skladné po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy byl kupující o vyřízení reklamace vyrozuměn.

5.10 Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt uvedených v bodu 5.9, je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná–li se o věc větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího, je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění, nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož věc byla prodána.
6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

6.1 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

6.2 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Doba odstranění vady je určena pro spotřebitele. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, není délka vyřízení reklamace pevně stanovena (jedná se o nezbytně dlouhou dobu).

6.3 Po uplynutí lhůty dle bodu 6.2 má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

6.4 Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

7.ZTRÁTA/NEUPLATNITELNOST ZÁRUKY

7.1 Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba.

7.2 Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které je věc určena.

7.3 Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

7.4 Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v jeho dokumentaci..

7.5 Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

7.6 Zboží bylo poškozeno živly.

7.7 Mechanickým poškozením výrobku tj. ulomením, pádem, vlhkostí, nadměrným tlakem apod.

8.ZÁVĚR

8.1 Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.

8.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.